python 大众点评SVG字体反爬替换加密字体问题!!!求解

import requests
import re
from lxml import etree
import time
from fontTools.ttLib import TTFont
# url = 'http://www.dianping.com/shanghai/ch10'
headers = {"User-Agent" : "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.26 Safari/537.36"}
parms = {"cookie":"s_ViewType=10; _lxsdk_cuid=1727845f7a3c8-0cae119ad6b9df-6b111b7e-240000-1727o=13774361762"}
def get_css_url(url):
url = 'http://www.dianping.com/shanghai/ch10'
res1 = requests.get(url,params=parms,headers=headers).text
svgtexturl = "http://" + re.search(r's3plus.meituan.net/(.*?)/svgtextcss/(.*?).css', res1).group(0)
print(svgtexturl)
svg_res = requests.get(svgtexturl)
# print(svg_res.text)
return svg_res,res1,svgtexturl
def request_svg_url(svg_res):
res = requests.get(url=svg_res,params=parms,headers=headers).text
for text in res.split("@"):
if "shopNum" in text:
numsvg = "http:" + re.search(r',url("(.*?)");} .(.*?){font-family:', text).group(1)
print(numsvg)
ress = requests.get(numsvg).content
with open('123.woff','wb+') as f:
f.write(ress)
print("!~!~!~!~!~!~!~~~~~~~")
def get_font_map():
font = TTFont('123.woff')
font_names = font.getGlyphOrder()
texts = ['', '', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8',
'9', '0', '店', '中', '美', '家', '馆', '小', '车', '大',
'市', '公', '酒', '行', '国', '品', '发', '电', '金', '心',
'业', '商', '司', '超', '生', '装', '园', '场', '食', '有',
'新', '限', '天', '面', '工', '服', '海', '华', '水', '房',
'饰', '城', '乐', '汽', '香', '部', '利', '子', '老', '艺',
'花', '专', '东', '肉', '菜', '学', '福', '饭', '人', '百',
'餐', '茶', '务', '通', '味', '所', '山', '区', '门', '药',
'银', '农', '龙', '停', '尚', '安', '广', '鑫', '一', '容',
'动', '南', '具', '源', '兴', '鲜', '记', '时', '机', '烤',
'文', '康', '信', '果', '阳', '理', '锅', '宝', '达', '地',
'儿', '衣', '特', '产', '西', '批', '坊', '州', '牛', '佳',
'化', '五', '米', '修', '爱', '北', '养', '卖', '建', '材',
'三', '会', '鸡', '室', '红', '站', '德', '王', '光', '名',
'丽', '油', '院', '堂', '烧', '江', '社', '合', '星', '货',
'型', '村', '自', '科', '快', '便', '日', '民', '营', '和',
'活', '童', '明', '器', '烟', '育', '宾', '精', '屋', '经',
'居', '庄', '石', '顺', '林', '尔', '县', '手', '厅', '销',
'用', '好', '客', '火', '雅', '盛', '体', '旅', '之', '鞋',
'辣', '作', '粉', '包', '楼', '校', '鱼', '平', '彩', '上',
'吧', '保', '永', '万', '物', '教', '吃', '设', '医', '正',
'造', '丰', '健', '点', '汤', '网', '庆', '技', '斯', '洗',
'料', '配', '汇', '木', '缘', '加', '麻', '联', '卫', '川',
'泰', '色', '世', '方', '寓', '风', '幼', '羊', '烫', '来',
'高', '厂', '兰', '阿', '贝', '皮', '全', '女', '拉', '成',
'云', '维', '贸', '道', '术', '运', '都', '口', '博', '河',
'瑞', '宏', '京', '际', '路', '祥', '青', '镇', '厨', '培',
'力', '惠', '连', '马', '鸿', '钢', '训', '影', '甲', '助',
'窗', '布', '富', '牌', '头', '四', '多', '妆', '吉', '苑',
'沙', '恒', '隆', '春', '干', '饼', '氏', '里', '二', '管',
'诚', '制', '售', '嘉', '长', '轩', '杂', '副', '清', '计',
'黄', '讯', '太', '鸭', '号', '街', '交', '与', '叉', '附',
'近', '层', '旁', '对', '巷', '栋', '环', '省', '桥', '湖',
'段', '乡', '厦', '府', '铺', '内', '侧', '元', '购', '前',
'幢', '滨', '处', '向', '座', '下', '県', '凤', '港', '开',
'关', '景', '泉', '塘', '放', '昌', '线', '湾', '政', '步',
'宁', '解', '白', '田', '町', '溪', '十', '八', '古', '双',
'胜', '本', '单', '同', '九', '迎', '第', '台', '玉', '锦',
'底', '后', '七', '斜', '期', '武', '岭', '松', '角', '纪',
'朝', '峰', '六', '振', '珠', '局', '岗', '洲', '横', '边',
'济', '井', '办', '汉', '代', '临', '弄', '团', '外', '塔',
'杨', '铁', '浦', '字', '年', '岛', '陵', '原', '梅', '进',
'荣', '友', '虹', '央', '桂', '沿', '事', '津', '凯', '莲',
'丁', '秀', '柳', '集', '紫', '旗', '张', '谷', '的', '是',
'不', '了', '很', '还', '个', '也', '这', '我', '就', '在',
'以', '可', '到', '错', '没', '去', '过', '感', '次', '要',
'比', '觉', '看', '得', '说', '常', '真', '们', '但', '最',
'喜', '哈', '么', '别', '位', '能', '较', '境', '非', '为',
'欢', '然', '他', '挺', '着', '价', '那', '意', '种', '想',
'出', '员', '两', '推', '做', '排', '实', '分', '间', '甜',
'度', '起', '满', '给', '热', '完', '格', '荐', '喝', '等',
'其', '再', '几', '只', '现', '朋', '候', '样', '直', '而',
'买', '于', '般', '豆', '量', '选', '奶', '打', '每', '评',
'少', '算', '又', '因', '情', '找', '些', '份', '置', '适',
'什', '蛋', '师', '气', '你', '姐', '棒', '试', '总', '定',
'啊', '足', '级', '整', '带', '虾', '如', '态', '且', '尝',
'主', '话', '强', '当', '更', '板', '知', '己', '无', '酸',
'让', '入', '啦', '式', '笑', '赞', '片', '酱', '差', '像',
'提', '队', '走', '嫩', '才', '刚', '午', '接', '重', '串',
'回', '晚', '微', '周', '值', '费', '性', '桌', '拍', '跟',
'块', '调', '糕']
font_name_map = {}
for index,value in enumerate(texts):
font_name_map[font_names[index]] = value
# print(font_name_map)
mappings = {}
for k,v in font_name_map.items():
if k.startswith('uni'):
key_ = k.replace('uni','&#x')
mappings[key_] = v
else:
mappings[k] = v
#print(mappings)
return mappings ###已经完成转换的字典     &#xdeca5b :糕
def html_font_parse(res,mappings):
response = res
for k,v in mappings.items():
# print(mappings[k])
uni_font = k + ';'
# print(uni_font)
if uni_font in response:
respon = response.replace(uni_font,mappings[k])#重点在此!!!问题在此:此处想把网页返回的response.text的内容里 和加密字体相匹配的地方替换成正常的字,但是还是现实原先的加密字符。
print(respon)
if __name__ == '__main__':
url = 'http://www.dianping.com/shanghai/ch10'
res = get_css_url(url)[1]
svg_res = get_css_url(url)[2]
rescc = request_svg_url(svg_res)
rescc
mappings = get_font_map()
html_font_parse(res,mappings)

这里应该上边我用 response.replace(uni_font,mappings[k])
应该是替换了的,但是返回的还是加密的。


这个是对应的字典。这些应该都没错,但就是原网页的替换不了怎么办啊。求大神给我指点迷津

回答

至今都没人能回答

以上是python 大众点评SVG字体反爬替换加密字体问题!!!求解的全部内容。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>